To do list voor eind 2019 – verlaag uw belastbaar vermogen

Verwacht u op 1 januari 2020 (waardepeildatum van de Belastingdienst) boven het heffingsvrije vermogen uit te komen (€ 30.846 voor alleenstaanden en € 61.692 voor fiscale partners)? Maak dan gebruik van de volgende tips voor het verlagen van uw vermogen (per 1 januari 2020). Met het verlagen van uw vermogen, betaalt u minder vermogensbelasting.

 • Afstorten lijfrente ten behoeve van uw pensioentekort (zodat u bij de aangifte 2019 de aftrek terugkrijgt).
 • Schenkingen aan kinderen (jaarlijkse fiscale vrijstelling: € 5428 voor kinderen / € 2173 voor kleinkinderen).
 • Boetevrij aflossen op uw hypotheek (en dan in januari weer?)
 • En natuurlijk: de zorgverzekering vergelijken & oversluiten.

Klik hier voor algemene tips over doelsparen en buffersparen.

Beperk de belasting over vermogen

Verwacht u op 1 januari 2020 (waardepeildatum van de Belastingdienst) boven het heffingsvrije vermogen uit te komen (€ 30.846 voor alleenstaanden en € 61.692 voor fiscale partners)? Maak dan gebruik van de volgende tips voor het verlagen van uw vermogen (per 1 januari 2020). Met het verlagen van uw vermogen, betaalt u minder vermogensbelasting.

Afstorten lijfrente ten behoeve van pensioen

De pensioenregeling van uw werkgever is waarschijnlijk onvoldoende om van een onbezorgd pensioen te genieten. Door kostenbesparing door werkgevers en een terugtrekkende overheid, bent u meer en meer afhankelijk van uw eigen voorzieningen. Het opbouwen van lijfrentekapitaal (privé pensioen) is hierbij van belang. De premies die u inlegt zijn fiscaal aftrekbaar. Op de site van de belastingdienst kunt u narekenen of u dit jaar nog jaarruimte heeft óf reserveringsruimte.

Indien u nog mogelijkheid heeft om lijfrentepremies af te storten, adviseren wij u dit te doen vóór 1 januari 2020. U ontvangt dan een deel van de premies terug met de aangifte Inkomsten Belasting 2019. Bent u (ex) ondernemer ? Dan kunt u de oudedagsreserve of stakingswinst onder bepaalde voorwaarden ook fiscaal aftrekken. Onze adviseurs staan voor u klaar.

Vrijgestelde schenkingen

U mag uw kind dit jaar € 5.428 schenken. U mag uw kleinkind € 2.173 schenken. Dit laatste bedrag geldt ook voor andere personen. Voor deze schenkingen is belastingaangifte niet nodig. Zorg wel dat het bedrag vóór het eind van het jaar van 2019 op een rekening van de ontvanger staat. De andere hogere schenkingen (zoals € 26.040 aan kinderen en € 102.010 voor de eigen woning) zijn eenmalige schenkingen (en geen jaarlijkse). Deze moeten wél worden opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting.

Boetevrij hypotheek aflossen

Heeft u een hypothecaire geldlening én overtollig spaargeld (NIBUD BufferBerekenaar)? In de voorwaarden van de hypotheekverstrekker staat hoeveel u per kalenderjaar boetevrij kunt aflossen. In veel gevallen is dit 10% van de oorspronkelijke geldlening. U kunt dus in december 10% aflossen en in januari weer 10%.

Let op! Informeer bij uw geldverstrekker voor welke datum de aflossing op de rekening van de bank moet staan om nog te worden verwerkt in 2019.

 

Financiële gevolgen bij overlijden

Per jaar overlijden in ons land circa 150.214 mensen (2017, CBS). Het overlijden van een partner kan naast groot verdriet ook grote financiële gevolgen hebben voor de achterblijvende partner en kinderen. Het is daarom van belang dat u nu al inschat hoe de achterblijvende partner zonder al te veel financiële zorgen verder kan leven. Kent u de gevolgen van overlijden van uw partner voor uw eigen financiële situatie?

Neem de touwtjes tijdig in handen

De overheid trekt zich langzaam, en niet altijd zichtbaar, terug uit ons privéleven. Wij zijn meer en meer afhankelijk van ons eigen (nabestaanden)voorzieningen. U moet zelf actie ondernemen om de voorzieningen goed te regelen. De voorzieningen voor uw nabestaanden zijn hier een onderdeel van. Vertrouw minder op de overheid en neem zelf de touwtjes in handen!

Inkomensbronnen na overlijden

Mogelijk zijn er voldoende financiële middelen (spaargeld) om het financieel gemis bij overlijden van de partner op te vangen, maar mogelijk ook niet. In ieder geval kan het zo zijn dat een deel van de hypotheeklasten wegvallen vanwege een overlijdensrisicoverzekering die uitkeert en de hypotheek (deels) aflost.  Daardoor gaan de maandlasten wel omlaag, maar is dat voldoende? Ook is het in sommige gevallen zo dat er een nabestaandenverzekering is afgesloten. Het is belangrijk om dit goed uit te zoeken.

Na overlijden van de partner kan het inkomen bestaan uit:

 • inkomsten van de achterblijvende partner;
 • weduwe- en wezenpensioen (nabestaandenpensioen);
 • uitkeringen als gevolg van de Algemene Nabestaandenwet (ANW);
 • vrijvallend lijfrentekapitaal (om te zetten in lijfrente-uitkeringen)

Een inventarisatie van de middelen en regelingen geeft een idee van de financiële situatie in geval een van de partners wegvalt.

Hypotheek bij overlijden

Regelmatig krijgen wij de vraag wat er met een hypotheek gebeurt bij overlijden. Na overlijden loopt de hypotheek gewoon door. De erfgenamen van de overledene erven de hoofdschuld met de daarbij behorende rente. In veel gevallen is er een overlijdensrisicoverzekering aan de hypotheek gekoppeld. Deze verzekering zorgt er dan voor dat de hypotheek gedeeltelijk of in zijn geheel wordt afgelost.

Nabestaandenpensioen (weduwe- en wezenpensioen)

Is er een pensioenregeling, dan heeft de partner (mits aangemeld bij het pensioenfonds) recht op het nabestaandenpensioen. Dit is een levenslange uitkering voor de achterblijvende partner als de werknemer voor de ingang van het gewone pensioen overlijdt. Deze uitkering bedraagt 70 procent van het bij volledige diensttijd op te bouwen pensioen.

Zijn er kinderen onder de 18 jaar dan geldt een toeslag op het nabestaandenpensioen van 20 procent per kind. Dit wordt ook wel het ‘wezenpensioen’ genoemd. Kinderen die naar school gaan of studeren hebben tot hun 21e of 27e recht op een wezenpensioen. Elk van de kinderen heeft recht op 14 procent van het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot pensioendatum zou hebben gewerkt. Dit is de hoofdregel. Uitzonderingen op de regel zijn echter goed mogelijk. Controleer daarom op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u elk jaar krijgt toegestuurd hoeveel wezenpensioen er voor uw kinderen is geregeld.

Algemene NabestaandenWet (ANW)

Door middel van de Algemene nabestaandenwet (ANW) voorziet de overheid in een nabestaandenvoorziening. Deze voorziening is onderdeel van de volksverzekeringen en worden betaald door degenen die werken. De regeling voorziet in een uitkering aan achterblijvende partners en kinderen.

Nabestaanden hebben alleen recht op een uitkering als zij:

 • de AOW leeftijd nog niet bereikt hebben, en
 • één of meer kinderen onder de 18 jaar verzorgen,
  of
 • zelf voor 45 procent of meer arbeidsongeschikt zijn.

Zolang het jongste kind nog geen 18 is, heeft de achterblijvende partner recht op een inkomensafhankelijke uitkering op grond van de ANW.

De regeling is in de afgelopen jaren sterk versoberd voor de achterblijvende ouder. Om deze versobering op te vangen kunt u overwegen een ANW-hiaatverzekering af te sluiten. Deze verzekering biedt een uitkering tot de achterblijvende partner de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en AOW krijgt. De uitkering gaat in op het moment dat de ANW-uitkering vervalt, als het jongste kind 18 jaar wordt.

Financiële gevolgen overlijden partner

Hoe uw financiële huishouding eruit ziet als uw partner komt te overlijden is voor iedereen anders. Het is beter om dit al goed in beeld te hebben voordat u in de situatie terecht komt. En weten u en uw partner evenveel als het gaat om uw financiële zaken? Wilt u weten wat precies de financiële gevolgen van overlijden van u of uw partner zijn voor uw specifieke situatie? Wij helpen u graag om dit in kaart te brengen en waar nodig de financiële risico’s af te dekken.

Pensioen en levensveranderingen

Iedereen die een auto heeft weet dat periodiek onderhoud belangrijk is voor de levensduur van de auto. De jaarlijkse APK is een soort check op bepaalde kritieke punten. Voldoet uw auto niet dan kunt u niet de weg op.

Gek eigenlijk, als je er over nadenkt, dat zo’n jaarlijkse check er bij pensioenen niet is. Er kan veel veranderen in een mensenleven. Soms zelfs in een splitsecond. Dit kan door leuke gebeurtenissen zoals gezinsuitbreiding, parttime werken, veranderen van baan, voor jezelf beginnen. Maar ook door minder leuke gebeurtenissen zoals relatiebeëindiging en overlijden.

Welk effect hebben deze levensveranderingen op uw pensioen?

Gezinsuitbreiding: Bij gezinsuitbreiding is het belangrijk om dit op uw werk aan te geven zodat er, indien dit verzekerd kan worden binnen de pensioenregeling, (half) wezenpensioen meeverzekerd wordt.

Parttime werken: Denkt u er over na om minder te gaan werken, dan heeft dat direct gevolgen voor uw toekomstige pensioenopbouw. Heeft u een partner die aangemeld is binnen de pensioenregeling, dan heeft het ook direct gevolgen voor de hoogte van het verzekerde Nabestaandenpensioen, dat wordt dan lager. Het minder gaan werken kan ook gevolgen hebben voor de betaalbaarheid van uw hypotheek. 

Veranderen van baan: Veel mensen vergeten dat het veranderen van baan grote gevolgen kan hebben voor de pensioenregeling. Er is vaak geen idee hoe de nieuwe pensioenregeling er uit ziet, laat staan hoe de oude pensioenregeling was. Het is hierbij zeer aan te bevelen om alvorens u van baan wisselt eerst contact op te nemen met uw financieel adviseur zodat hij met u samen kan bekijken wat de consequenties kunnen zijn van een nieuwe stap in uw carrière. Zodat u er niet alleen nu op vooruit gaat, maar ook later. 

Voor jezelf beginnen: Stel dat je na een loondienstverband waarbij er een pensioenregeling is, voor jezelf gaat beginnen, wat gebeurt er dan. Om te beginnen stopt de pensioenopbouw bij je oude werkgever omdat je daar uit dienst gaat. Dit betekent dat ook het verzekerde partnerpensioen in de regel vervalt. Er is dan in bijna alle gevallen geen dekking meer voor het Partner en Wezenpensioen. Kom je dan in de periode van zelfstandigheid te overlijden dan kunnen je partner en kinderen een heel erg groot financieel probleem hebben. Daarnaast bouw je niet automatisch pensioen op voor je oude dag. Daar moet je zelf iets voor regelen. Daar zijn eenvoudige oplossingen om deze problemen op te lossen. Uw financieel adviseur vertelt u daar graag meer over.

Relatiebeëindiging: Indien uw relatie over is, kan dit, mede afhankelijk van de manier waarop u uw relatie juridisch heeft vorm gegeven (huwelijkse voorwaarden, geregistreerd partnerschapsvoorwaarden etc.) vergaande consequenties hebben. 

Overlijden: Partnerpensioen kan in veel pensioenregelingen verzekerd zijn. Het is verstandig om te checken of dit in uw en uw partner geval ook zo is. Daarnaast zijn er soms rechten op een ANW-uitkering. Of u of uw partner voor deze uitkering in aanmerking komt kunt u terugvinden op www.svb.nl .

Al met al zijn er heel erg veel mutatie momenten mogelijk waarop het verstandig is om contact met uw financieel adviseur op te nemen zodat u later niet voor vervelende financiële verassingen komt te staan.

Handige informatie over uw eigen pensioen vind u op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl . U kunt hier inloggen met uw DigiD code.

advies over uw pensioen | FDC Putman

Het nieuwe pensioenakkoord

Het nieuwe pensioenakkoord: wat voor consequenties heeft het voor jou?

In Nederland kunt u gedeeltelijk zelf beslissen over uw pensioen, het andere gedeelte wordt voor u beslist. Over uw pensioenfonds wordt beslist door de overheid en zij hebben nu een nieuw pensioenakkoord gesloten. Kort gezegd is de consequentie hiervan dat u minder pensioen krijgt.  Lees meer

wat remt onze economie - FDC Putman

Wat remt onze economie?

De groep die bekijkt hoe wij als land er voor staan (en de andere landen natuurlijk ook) is het World Economic Forum. Hoe is onze economische kracht. Begin september had men een 569 pagina’s tellend document. Dit document beoordeelt de onafhankelijke instantie 141 landen. Nederland is op deze lijst van concurrerende landen gedaald naar de achtste plek. Vorig jaar stonden we nog op een mooie vijfde plek. Minister Henk Kamp van Economische Zaken gaf aan ‘er niet blij mee zijn’. Maar gaat het echt zo slecht nu we drie plaatsen lager staan?  Lees meer

FDC Putman ook voor ZZPrs

Inkomensrisico’s van de zzp-er

Het duurt niet lang meer of ons land telt het magische getal van 1 miljoen ZZP-ers (Zelfstandig ondernemers Zonder Personeel). Behoort u tot deze groep, of overweegt u tot deze groep toe te treden? Het zelfstandig ondernemerschap biedt veel kansen, maar bedenk ook van tevoren of u de risico’s kunt dragen. Lees meer