Hypotheek en Belasting percentages 2022

Dit zijn de financiële en fiscale cijfers waarop u zich voor 2022 kunt voorbereiden.

Wilt u 2022 goed beginnen?  Schuif dan begin 2022 (online) bij onze adviseurs aan voor een goed gesprek! Samen kijken we waar u komend jaar geld kunt besparen op bijvoorbeeld hypotheek en belastingen. En hoe u uw financiële toekomst zeker stelt en verbetert, voor uzelf en uw familie.

Heeft u vragen over schenken, erven, de beste hypotheekconstructie, of uw financiële toekomst? E-mail of bel ons en we geven snel antwoord.

Hypotheken:

Maximaal leenbedrag:
Voor de eenverdieners, tweeverdieners en de AOW’ers blijven de maximale leenbedragen gelijk. Lagere inkomens kunnen iets meer lenen.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG): ):
Leenbedrag stijgt naar € 355.000. Én € 21.300 euro (6%) aan energiebesparende maatregelen in de nieuwe woning, mag meegefinancierd worden. De kosten van NHG worden verlaagd naar 0,6% van de hypotheek. Een overlijdensrisicoverzekering is (al enige jaren) niet langer verplicht voor NHG (maar vaak wel raadzaam!).

Hypotheekrenteaftrek:
Daalt naar maximaal 40%.

Eigenwoningforfait:
Daalt naar 0,45% bij een WOZ-waarde tot € 1.130.000

Private lease:
Leaset u een privé auto? Dan heeft dat vanaf 1 april 2022 een negatief effect op de maximale hypotheek. Vanaf die datum wordt namelijk 100% (nu is dat 65%) van het leasecontract geregistreerd bij BKR.

Energiebesparende maatregelen:
Ook in 2022 wordt door de geldverstrekker een bedrag van € 9.000 buiten beschouwing gelaten bij het vaststellen van de maximale hypotheek, mits dit bedrag wordt gebruikt voor energiebesparende maatregelingen.

Corona-maatregelen:
De geldverstrekkers stellen extra vragen inzake de coronacrisis en het economische effect hiervan op uw werkgever of uw bedrijf.
Lees ook: Hypotheek afsluiten in coronatijd – extra regels

Belastingen:

Inkomstenbelasting tarief (ongeveer gelijk aan 2021) tot AOW leeftijd:

 • Inkomens lager dan € 69.398, betalen 37,07 % belasting.
 • Inkomens hoger dan € 69.398, betalen 49,50 % belasting.

Algemene heffingskorting:
De maximale korting stijgt naar € 2.888 onder de AOW-leeftijd en € 1.495 daarboven. De algemene heffingskorting wordt afgebouwd vanaf een inkomen van € 21.317. Dit zijn minimale wijzigen ten opzichte van 2021.

De Arbeidskorting:
De maximale arbeidskorting wordt in 2022 € 4.260 (dit was € 4.205) onder AOW-leeftijd. En boven AOW-leeftijd wordt de korting € 2.204 (€ 2.178 in 2021). Boven een inkomen van € 36.649 wordt deze korting afgebouwd.

De Inkomensafhankelijke combinatie korting (IACK)
Deze wordt per 1 januari 2022 met € 318 per jaar verlaagd. In 2022 is de korting € 2.534. Deze korting ontvangt een alleenstaande werkende ouder óf de minstverdienende van twee werkende partners met kinderen. De ouder(s) moeten een huishouden delen met een kind jonger dan 12 jaar.

Schenken

Jaarlijks belastingvrij schenken:
De bedragen zijn € 1.000 lager dan vorig jaar door het vervallen van de extra corona-vrijstelling.

 • € 5.677 voor (pleeg)kinderen.
 • € 2.274 voor kleinkinderen en andere personen.
 • Volledige vrijstelling bij giften aan ANBI’s en SBBI’s.

Eenmalig belastingvrij schenken
Deze eenmalige schenkingen moeten worden aangemeld bij de Belastingdienst.:

 • € 27.231 voor algemene doelen, ontvanger is tussen de 18 en 40 jaar.
 • € 106.671 onder voorwaarden, waarbij het bedrag besteed moet worden aan aankoop woning of aflossing hypotheek. Ontvanger is tussen de 18 en 40 jaar. (let op: deze vrijstelling wordt zeer waarschijnlijk per 2023 afgeschaft!)

Wegenbelasting:
Klik hier voor de tabellen (Belastingdienst.nl)

Erven

Belastingvrij erven in 2022 (ongeveer gelijk aan 2021):

Relatie tot overledene vrijstelling
Partner € 680.645,-
Kinderen € 21.559,-
Kleinkinderen € 21.282,-
Aparte categorie zieke / gehandicapte kinderen € 64.666,-
Ouders (gezamenlijk of individueel) € 51.053,-
Overige personen € 2.274,-
ANBI’s / SBBI’s volledig vrijgesteld

Vermogen

Vermogensbelasting 2022:
Het heffingsvrij vermogen in box 3 wordt in 2022 verhoogd naar € 50.650 per persoon. Als u een fiscaal partner heeft, is het heffingsvrij vermogen € 101.300 gezamenlijk. Tot dit bedrag aan eigen vermogen betaalt u geen vermogensbelasting. Het fictieve rendement (waarover u 31% vermogensbelasting betaalt) is in 2022 iets lager. Hierdoor betaalt u (iets) minder belasting over uw vermogen.

 

Belastingvrij schenken 2021

Belastingvrij schenken en schenkingsvrijstelling 2021

Naast het zien van de dankbare gezichten, geeft belastingvrij schenken aan uw kinderen ook belastingvoordeel. Belastingvrij schenken in 2021 heeft een aantal voordelen. Hoe lager de uiteindelijke erfenis, hoe minder erfbelasting. Maar hoeveel kunt u belastingvrij schenken in 2021? De regering heeft besloten om de schenkingsvrijstelling in 2021 te verhogen tot 105.302 euro, mits de schenking verband houdt met de eigen woning.

Belastingvrij schenken in 2021

De eenmalig verhoogde vrijstelling van 105.302 euro voor schenkingen voor de eigen woning is vanaf 2017 opnieuw ingevoerd en blijft ook in 2021. De spelregels van de schenkingsvrijstelling 2021 zijn eenvoudig.
Deze belastingvrije schenking moet worden gebruikt voor:

• aankoop of verbouwing van een eigen woning;
• de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning;
• de aflossing van de hypotheek (of een restschuld ontstaan na verkoop van een woning van de begiftigde).

Let op! Om gebruik te kunnen maken van de verhoogde vrijstelling, moet uw kind (of zijn/haar partner) tussen de 18 en 40 jaar zijn. En uw kind heeft niet eerder gebruik gemaakt van de verhoogde vrijstelling van een schenking.

De bedragen voor 2021 zijn inclusief de tijdelijke ‘corona-verhoging’ van € 1.000. Het idee achter deze tijdelijke extra verhoging is om te stimuleren dat mensen op deze manier noodlijdende ondernemers extra helpen.

Relatie tot schenker 2019 2020 2021
Kinderen € 5.428 € 5.515 € 6.604
Kinderen 18 tot 40 jaar (eenmalig) € 26.040 € 26.457 € 26.881
Kinderen 18 tot 40 jaar (eenmalig) op voorwaarde dat schenking
gebruikt wordt voor een studie.
€ 54.246 € 55.114 € 55.996
Kinderen 18 tot 40 jaar (eenmalig) op voorwaarde dat schenking
gebruikt wordt voor kopen / verbeteren woning.
€ 102.010 € 103.643 € 105.302
Overige relaties (kleinkinderen, zussen, broers, etc…) € 2.173 € 2.208 € 3.204

Belastingvrij schenken 2021

Het bedrag van de verruimde schenkingsvrijstelling mag onder voorwaarden gespreid over drie achtereenvolgende kalenderjaren worden benut. En de schenking in 2 of 3 jaarlijkse termijnen te voldoen. De laatste termijn moet wel voor het 40e levensjaar van de ontvanger zijn gestort.

Overigens mag bij een schenking in 2021 van € 105.302 een bedrag van € 26.881 vrij worden besteed. Dat is het bedrag van de eenmalige algemene vrijstelling voor kinderen. Dit bedrag mag uw kind bijvoorbeeld voor een auto, een vakantie of tuinaanleg gebruiken. Het resterende bedrag moet wel worden besteed aan de eigen woning.

De eenmalige verhoogde vrijstelling ten behoeve van de Eigen Woning, kan ook worden gebruikt als de schenker iemand anders is.

Voor de eenmalige schenking geldt dat de ontvanger aangifte schenkbelasting moet doen (dit geldt niet voor de jaarlijkse schenkingen).

Belastingvrij schenken in 2021 en al eerder een schenking ontvangen?

Wilt u gebruikmaken van de verhoogde vrijstelling voor de Eigen Woning, maar heeft u of uw partner al eerder een verhoogde vrijstelling gebruikt van dezelfde schenker? Dan heeft u soms nog recht op een deel van de vrijstelling.

De laatste jaren zijn er veel verschillende regelingen geweest met verschillende bedragen per regeling. Dus zelfs als u in het verleden al eens een eenmalige schenking heeft ontvangen, kan het zijn dat er nog ruimte is voor een aanvullende schenking. Wat de bedragen precies zijn en zijn geweest kunt u terugvinden op de website van de belastingdienst.

Gebruikmaken van belastingvrij schenken in 2021?

belastingvrij schenken 2021Het lijkt in veel gevallen aantrekkelijk om van de verhoogde vrijstelling gebruik te maken. U moet er echter op bedacht zijn dat door de schenking in feite een omzetting van vermogen plaatsvindt naar de ontvanger van de schenking (voor uw kind is dat een omzetting van vreemd vermogen naar eigen vermogen), met de daarbij behorende fiscale gevolgen.

Uw kind heeft door de schenking minder schuld en meer bezit. Dit heeft gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek. Daar staat aan de andere kant weer tegenover dat u zelf minder belasting hoeft te betalen in box 3. Uw kind zal (uiteindelijk) minder erfbelasting betalen (wij gaan er voor het gemak vanuit dat uw kind ook erfgenaam is).

Het is raadzaam om de fiscale aandachtspunten in rekening te nemen als u ervoor kiest om gebruik te maken van de extra verhoogde vrijstelling voor belastingvrij schenken. Onze financieel adviseurs kunnen u bijstaan bij uw keuze en u verder adviseren.

Schenk-leenconstructie

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, is er een jaarlijkse schenkingsvrijstelling van € 6.604 (2021, van ouders naar kind). U kunt deze vrijstelling ook gebruiken om hypotheeklasten van een lening verstrekt aan uw kind, te schenken.

Hierbij leent u dus geld uit aan uw kind. Wordt de lening verstrekt voor de Eigen Woning? En voldoet deze aan de fiscale eisen? Dan is de rente fiscaal aftrekbaar voor de geldnemer. Voor de geldnemer heeft deze constructie grote voordelen.

De schenk-leenconstructie kan bijvoorbeeld worden gebruikt als de eenmalige schenkingsvrijstelling voor de Eigen Woning al is verbruikt. Het voordeel ten opzichte van een schenking is dat de lening in principe wordt terugbetaald.

Het is mogelijk om de schenk-leenconstructie te gebruiken bovenop een hypothecaire lening van een bank, Er zijn banken die de schenk-leenconstructie als kosten neutraal zien. Hierdoor heeft u meer financiële middelen om een woning aan te kopen.

Laat u goed informeren door een fiscalist en financieel adviseur.

Papierenschenking

Het is mogelijk om geld te schenken op papier. U doet dit als u de liquide middelen nu niet heeft. Of omdat het geld ‘vastzit’ in uw woning. De voorwaarden zijn:

1) De schenking moet door een notaris worden vastgelegd;
2) Over de schenking moet elk jaar minstens 6% rente worden betaald. U moet deze rente betalen, omdat de schenking op papier wordt gezien als een schuld.

Het voordeel van deze schenking is dat uw nalatenschap wordt verlaagd door de schenking zelf, maar ook door de jaarlijkse rentebetalingen.

Let op! de ontvanger betaalt schenkbelasting over de papierenschenking, maar verlaagt de erfenis en dus de erfbelasting. Laat u goed adviseren door een notaris.

Sparen voor uw (klein)kind

Wilt u liever zelf beschikking houden over het geld dat u aan uw (klein)kind wilt schenken? Dan kunt u ook een rekening openen op naam van uw (klein)kind en op die manier sparen voor uw (klein)kind. Op deze manier betalen kinderen later minder erfbelasting.

Vaak openen ouders of opa’s en oma’s een rekening voor een (klein)kind zodat het kind in de toekomst een gespaard bedrag heeft om bijvoorbeeld een studie van te betalen of als eigen geld in te brengen voor een koopwoning. Voor de belastingdienst is sparen hetzelfde als schenken, dus u dient ook in deze vorm rekening te houden met het jaarlijks vrijgestelde bedrag.

Het beste alternatief voor sparen

Spaarrekeningen leveren momenteel helaas weinig tot geen rentevoordeel meer op, dus naast besparing op erfbelasting is hiermee weinig winst te behalen. En dat is toch zonde, zeker voor een lange termijn spaardoel.

Een mogelijk alternatief om te sparen voor uw (klein)kind en gebruik te maken van de schenkingsvrijstelling, is door gebruik te maken van investeren met zekerheid. Via FDC Funding kunt u op een veilige manier investeren en een rente ontvangen van 2,25 tot 6,5% voor 1, 5 of 10 jaar vast. Voor meer informatie over de investeringsmogelijkheden en -looptijden verwijzen wij u naar onze website www.fdcfunding.nl.

To do list voor eind 2019 – verlaag uw belastbaar vermogen

Verwacht u op 1 januari 2020 (waardepeildatum van de Belastingdienst) boven het heffingsvrije vermogen uit te komen (€ 30.846 voor alleenstaanden en € 61.692 voor fiscale partners)? Maak dan gebruik van de volgende tips voor het verlagen van uw vermogen (per 1 januari 2020). Met het verlagen van uw vermogen, betaalt u minder vermogensbelasting.

 • Afstorten lijfrente ten behoeve van uw pensioentekort (zodat u bij de aangifte 2019 de aftrek terugkrijgt).
 • Schenkingen aan kinderen (jaarlijkse fiscale vrijstelling: € 5428 voor kinderen / € 2173 voor kleinkinderen).
 • Boetevrij aflossen op uw hypotheek (en dan in januari weer?)
 • En natuurlijk: de zorgverzekering vergelijken & oversluiten.

Klik hier voor algemene tips over doelsparen en buffersparen.

Beperk de belasting over vermogen

Verwacht u op 1 januari 2020 (waardepeildatum van de Belastingdienst) boven het heffingsvrije vermogen uit te komen (€ 30.846 voor alleenstaanden en € 61.692 voor fiscale partners)? Maak dan gebruik van de volgende tips voor het verlagen van uw vermogen (per 1 januari 2020). Met het verlagen van uw vermogen, betaalt u minder vermogensbelasting.

Afstorten lijfrente ten behoeve van pensioen

De pensioenregeling van uw werkgever is waarschijnlijk onvoldoende om van een onbezorgd pensioen te genieten. Door kostenbesparing door werkgevers en een terugtrekkende overheid, bent u meer en meer afhankelijk van uw eigen voorzieningen. Het opbouwen van lijfrentekapitaal (privé pensioen) is hierbij van belang. De premies die u inlegt zijn fiscaal aftrekbaar. Op de site van de belastingdienst kunt u narekenen of u dit jaar nog jaarruimte heeft óf reserveringsruimte.

Indien u nog mogelijkheid heeft om lijfrentepremies af te storten, adviseren wij u dit te doen vóór 1 januari 2020. U ontvangt dan een deel van de premies terug met de aangifte Inkomsten Belasting 2019. Bent u (ex) ondernemer ? Dan kunt u de oudedagsreserve of stakingswinst onder bepaalde voorwaarden ook fiscaal aftrekken. Onze adviseurs staan voor u klaar.

Vrijgestelde schenkingen

U mag uw kind dit jaar € 5.428 schenken. U mag uw kleinkind € 2.173 schenken. Dit laatste bedrag geldt ook voor andere personen. Voor deze schenkingen is belastingaangifte niet nodig. Zorg wel dat het bedrag vóór het eind van het jaar van 2019 op een rekening van de ontvanger staat. De andere hogere schenkingen (zoals € 26.040 aan kinderen en € 102.010 voor de eigen woning) zijn eenmalige schenkingen (en geen jaarlijkse). Deze moeten wél worden opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting.

Boetevrij hypotheek aflossen

Heeft u een hypothecaire geldlening én overtollig spaargeld (NIBUD BufferBerekenaar)? In de voorwaarden van de hypotheekverstrekker staat hoeveel u per kalenderjaar boetevrij kunt aflossen. In veel gevallen is dit 10% van de oorspronkelijke geldlening. U kunt dus in december 10% aflossen en in januari weer 10%.

Let op! Informeer bij uw geldverstrekker voor welke datum de aflossing op de rekening van de bank moet staan om nog te worden verwerkt in 2019.

 

Financiële gevolgen bij overlijden

Per jaar overlijden in ons land circa 150.214 mensen (2017, CBS). Het overlijden van een partner kan naast groot verdriet ook grote financiële gevolgen hebben voor de achterblijvende partner en kinderen. Het is daarom van belang dat u nu al inschat hoe de achterblijvende partner zonder al te veel financiële zorgen verder kan leven. Kent u de gevolgen van overlijden van uw partner voor uw eigen financiële situatie?

Neem de touwtjes tijdig in handen

De overheid trekt zich langzaam, en niet altijd zichtbaar, terug uit ons privéleven. Wij zijn meer en meer afhankelijk van ons eigen (nabestaanden)voorzieningen. U moet zelf actie ondernemen om de voorzieningen goed te regelen. De voorzieningen voor uw nabestaanden zijn hier een onderdeel van. Vertrouw minder op de overheid en neem zelf de touwtjes in handen!

Inkomensbronnen na overlijden

Mogelijk zijn er voldoende financiële middelen (spaargeld) om het financieel gemis bij overlijden van de partner op te vangen, maar mogelijk ook niet. In ieder geval kan het zo zijn dat een deel van de hypotheeklasten wegvallen vanwege een overlijdensrisicoverzekering die uitkeert en de hypotheek (deels) aflost.  Daardoor gaan de maandlasten wel omlaag, maar is dat voldoende? Ook is het in sommige gevallen zo dat er een nabestaandenverzekering is afgesloten. Het is belangrijk om dit goed uit te zoeken.

Na overlijden van de partner kan het inkomen bestaan uit:

 • inkomsten van de achterblijvende partner;
 • weduwe- en wezenpensioen (nabestaandenpensioen);
 • uitkeringen als gevolg van de Algemene Nabestaandenwet (ANW);
 • vrijvallend lijfrentekapitaal (om te zetten in lijfrente-uitkeringen)

Een inventarisatie van de middelen en regelingen geeft een idee van de financiële situatie in geval een van de partners wegvalt.

Hypotheek bij overlijden

Regelmatig krijgen wij de vraag wat er met een hypotheek gebeurt bij overlijden. Na overlijden loopt de hypotheek gewoon door. De erfgenamen van de overledene erven de hoofdschuld met de daarbij behorende rente. In veel gevallen is er een overlijdensrisicoverzekering aan de hypotheek gekoppeld. Deze verzekering zorgt er dan voor dat de hypotheek gedeeltelijk of in zijn geheel wordt afgelost.

Nabestaandenpensioen (weduwe- en wezenpensioen)

Is er een pensioenregeling, dan heeft de partner (mits aangemeld bij het pensioenfonds) recht op het nabestaandenpensioen. Dit is een levenslange uitkering voor de achterblijvende partner als de werknemer voor de ingang van het gewone pensioen overlijdt. Deze uitkering bedraagt 70 procent van het bij volledige diensttijd op te bouwen pensioen.

Zijn er kinderen onder de 18 jaar dan geldt een toeslag op het nabestaandenpensioen van 20 procent per kind. Dit wordt ook wel het ‘wezenpensioen’ genoemd. Kinderen die naar school gaan of studeren hebben tot hun 21e of 27e recht op een wezenpensioen. Elk van de kinderen heeft recht op 14 procent van het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot pensioendatum zou hebben gewerkt. Dit is de hoofdregel. Uitzonderingen op de regel zijn echter goed mogelijk. Controleer daarom op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u elk jaar krijgt toegestuurd hoeveel wezenpensioen er voor uw kinderen is geregeld.

Algemene NabestaandenWet (ANW)

Door middel van de Algemene nabestaandenwet (ANW) voorziet de overheid in een nabestaandenvoorziening. Deze voorziening is onderdeel van de volksverzekeringen en worden betaald door degenen die werken. De regeling voorziet in een uitkering aan achterblijvende partners en kinderen.

Nabestaanden hebben alleen recht op een uitkering als zij:

 • de AOW leeftijd nog niet bereikt hebben, en
 • één of meer kinderen onder de 18 jaar verzorgen,
  of
 • zelf voor 45 procent of meer arbeidsongeschikt zijn.

Zolang het jongste kind nog geen 18 is, heeft de achterblijvende partner recht op een inkomensafhankelijke uitkering op grond van de ANW.

De regeling is in de afgelopen jaren sterk versoberd voor de achterblijvende ouder. Om deze versobering op te vangen kunt u overwegen een ANW-hiaatverzekering af te sluiten. Deze verzekering biedt een uitkering tot de achterblijvende partner de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en AOW krijgt. De uitkering gaat in op het moment dat de ANW-uitkering vervalt, als het jongste kind 18 jaar wordt.

Financiële gevolgen overlijden partner

Hoe uw financiële huishouding eruit ziet als uw partner komt te overlijden is voor iedereen anders. Het is beter om dit al goed in beeld te hebben voordat u in de situatie terecht komt. En weten u en uw partner evenveel als het gaat om uw financiële zaken? Wilt u weten wat precies de financiële gevolgen van overlijden van u of uw partner zijn voor uw specifieke situatie? Wij helpen u graag om dit in kaart te brengen en waar nodig de financiële risico’s af te dekken.

Pensioen en levensveranderingen

Iedereen die een auto heeft weet dat periodiek onderhoud belangrijk is voor de levensduur van de auto. De jaarlijkse APK is een soort check op bepaalde kritieke punten. Voldoet uw auto niet dan kunt u niet de weg op.

Gek eigenlijk, als je er over nadenkt, dat zo’n jaarlijkse check er bij pensioenen niet is. Er kan veel veranderen in een mensenleven. Soms zelfs in een splitsecond. Dit kan door leuke gebeurtenissen zoals gezinsuitbreiding, parttime werken, veranderen van baan, voor jezelf beginnen. Maar ook door minder leuke gebeurtenissen zoals relatiebeëindiging en overlijden.

Welk effect hebben deze levensveranderingen op uw pensioen?

Gezinsuitbreiding: Bij gezinsuitbreiding is het belangrijk om dit op uw werk aan te geven zodat er, indien dit verzekerd kan worden binnen de pensioenregeling, (half) wezenpensioen meeverzekerd wordt.

Parttime werken: Denkt u er over na om minder te gaan werken, dan heeft dat direct gevolgen voor uw toekomstige pensioenopbouw. Heeft u een partner die aangemeld is binnen de pensioenregeling, dan heeft het ook direct gevolgen voor de hoogte van het verzekerde Nabestaandenpensioen, dat wordt dan lager. Het minder gaan werken kan ook gevolgen hebben voor de betaalbaarheid van uw hypotheek. 

Veranderen van baan: Veel mensen vergeten dat het veranderen van baan grote gevolgen kan hebben voor de pensioenregeling. Er is vaak geen idee hoe de nieuwe pensioenregeling er uit ziet, laat staan hoe de oude pensioenregeling was. Het is hierbij zeer aan te bevelen om alvorens u van baan wisselt eerst contact op te nemen met uw financieel adviseur zodat hij met u samen kan bekijken wat de consequenties kunnen zijn van een nieuwe stap in uw carrière. Zodat u er niet alleen nu op vooruit gaat, maar ook later. 

Voor jezelf beginnen: Stel dat je na een loondienstverband waarbij er een pensioenregeling is, voor jezelf gaat beginnen, wat gebeurt er dan. Om te beginnen stopt de pensioenopbouw bij je oude werkgever omdat je daar uit dienst gaat. Dit betekent dat ook het verzekerde partnerpensioen in de regel vervalt. Er is dan in bijna alle gevallen geen dekking meer voor het Partner en Wezenpensioen. Kom je dan in de periode van zelfstandigheid te overlijden dan kunnen je partner en kinderen een heel erg groot financieel probleem hebben. Daarnaast bouw je niet automatisch pensioen op voor je oude dag. Daar moet je zelf iets voor regelen. Daar zijn eenvoudige oplossingen om deze problemen op te lossen. Uw financieel adviseur vertelt u daar graag meer over.

Relatiebeëindiging: Indien uw relatie over is, kan dit, mede afhankelijk van de manier waarop u uw relatie juridisch heeft vorm gegeven (huwelijkse voorwaarden, geregistreerd partnerschapsvoorwaarden etc.) vergaande consequenties hebben. 

Overlijden: Partnerpensioen kan in veel pensioenregelingen verzekerd zijn. Het is verstandig om te checken of dit in uw en uw partner geval ook zo is. Daarnaast zijn er soms rechten op een ANW-uitkering. Of u of uw partner voor deze uitkering in aanmerking komt kunt u terugvinden op www.svb.nl .

Al met al zijn er heel erg veel mutatie momenten mogelijk waarop het verstandig is om contact met uw financieel adviseur op te nemen zodat u later niet voor vervelende financiële verassingen komt te staan.

Handige informatie over uw eigen pensioen vind u op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl . U kunt hier inloggen met uw DigiD code.

advies over uw pensioen | FDC Putman

Het nieuwe pensioenakkoord

Het nieuwe pensioenakkoord: wat voor consequenties heeft het voor jou?

In Nederland kunt u gedeeltelijk zelf beslissen over uw pensioen, het andere gedeelte wordt voor u beslist. Over uw pensioenfonds wordt beslist door de overheid en zij hebben nu een nieuw pensioenakkoord gesloten. Kort gezegd is de consequentie hiervan dat u minder pensioen krijgt.  Lees meer

wat remt onze economie - FDC Putman

Wat remt onze economie?

De groep die bekijkt hoe wij als land er voor staan (en de andere landen natuurlijk ook) is het World Economic Forum. Hoe is onze economische kracht. Begin september had men een 569 pagina’s tellend document. Dit document beoordeelt de onafhankelijke instantie 141 landen. Nederland is op deze lijst van concurrerende landen gedaald naar de achtste plek. Vorig jaar stonden we nog op een mooie vijfde plek. Minister Henk Kamp van Economische Zaken gaf aan ‘er niet blij mee zijn’. Maar gaat het echt zo slecht nu we drie plaatsen lager staan?  Lees meer

FDC Putman ook voor ZZPrs

Inkomensrisico’s van de zzp-er

Het duurt niet lang meer of ons land telt het magische getal van 1 miljoen ZZP-ers (Zelfstandig ondernemers Zonder Personeel). Behoort u tot deze groep, of overweegt u tot deze groep toe te treden? Het zelfstandig ondernemerschap biedt veel kansen, maar bedenk ook van tevoren of u de risico’s kunt dragen. Lees meer