Scheidende partners moeten betaalbaarheid hypotheek tijdig checken

Ex-partners moeten bij een scheiding zelf goed uitzoeken of een van hen de hypotheeklasten kan blijven betalen. En ze moeten daarover afspraken maken. De bank hoeft de vertrekkende ex-partner niet te ontslaan van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de hypotheekschuld als dat financieel niet gezond is. Dat antwoordt minister Hoekstra (Financiën) op Kamervragen over de weigering van geldverstrekkers om ex-partners na een scheiding te ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid.

“Andere betrokken partijen bij een echtscheiding zoals advocaten, mediators en notarissen kunnen een rol spelen en kunnen hun klanten wijzen op het belang om ook de hypotheekadviseur of hypotheekverstrekker op tijd bij echtscheidingsplannen te betrekken,” geeft de minister aan.

Achterblijvende partner moet de hypotheeklast kunnen dragen

Consumentenprogramma Radar had onlangs enkele vrouwen in de uitzending die na de scheiding niet werden ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid, ook al zou de ex-man volgens het echtscheidingsconvenant de lasten voor zijn rekening nemen. Zoals de minister uitlegde hoeft een hypotheekverstrekker alleen mee te werken aan het hoofdelijk ontslag als de achterblijvende partner de (extra) hypotheeklasten kan dragen. Anders zou de geldverstrekker de regels ter voorkoming van overcreditering schenden en de wet breken.

Geen uiterlijke termijn aan hoofdelijke aansprakelijkheid

Het opnemen van een uiterlijke termijn waarna de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de ex-partner vervalt, vindt de minister geen verantwoorde oplossing. Hij merkt terecht op dat ook dán niet zeker is dat de achterblijvende partner voldoende inkomen heeft om de lasten alleen te dragen. Volgens minister Hoekstra verlenen kredietverstrekkers op dit moment voldoende maatwerk bij het beoordelen of de achterblijvend partner de lasten kan betalen. Hij ziet geen reden om met marktpartijen deze problematiek te bespreken.

Brieven naar twee adressen

In de communicatie naar de ex-partners kunnen banken en geldverstrekkers hun rol wel beter oppakken. Ze zijn niet verplicht om brieven naar twee verschillende adressen te sturen na een echtscheiding. Maar: “In het kader van informatieverplichting mag van de kredietverstrekker worden verwacht dat hij de klant centraal stelt en de brieven (ook) naar een ander adres verstuurt, als de klant hier om vraagt”, aldus Hoekstra.

Ons commentaar op uitspraak minister van Financiën

Het bovenstaande onderstreept het belang van onze werkwijze om eerst de betaalbaarheid van een hypotheek te checken en dan pas door middel van mediation het echtscheidingsconvenant definitief overeen te komen.

Wij helpen u graag om na scheiding zo financieel gezond verantwoord mogelijk door te kunnen leven.

Einde looptijd aflossingsvrije hypotheek, en dan? Verlengen of nieuwe hypotheek?

shutterstock_536362963In 2031 hebben veel mensen met een aflossingsvrije hypotheek een probleem. Huizenbezitters met een hypotheek van vóór 2001 hebben dan geen hypotheekrenteaftrek meer. Daarnaast kan het zijn dat de einde looptijd van de aflossingsvrije hypotheek een bijkomend probleem geeft als de hypotheekschuld moet worden geherfinancierd. Dankzij campagnes en ook onze herhaalde aandacht voor dit onderwerp weet u dit als het goed is inmiddels wel. Maar doet u er ook wat aan? U kunt niet uw kop in het zand steken en hopen dat het zichzelf oplost!

Wat gebeurt er als u in 2031 onvoldoende inkomen heeft, óf al met pensioen bent? U loopt dan het risico uw woning te moeten verkopen om de hypotheekschuld af te lossen.

Wat als u in de komende jaren gaat scheiden? Dan verhoogt de last voor de achterblijvende partner, als dat tenminste te dragen valt qua lasten.

Om dit te voorkomen moet u tijdig in actie komen!

Aflossingsvrije hypotheek verlengen, kan dat nog?

Als u de hypotheek in 2031 wilt verlengen of oversluiten, kunt u tegen de volgende problemen aanlopen:

 • Uw inkomen is onvoldoende, bijvoorbeeld omdat u met pensioen bent. Let op! Uw pensioeninkomen wordt al meegeteld 10 jaar voordat u daadwerkelijk met pensioen gaat.
 • Als u vanaf 2031 geen hypotheekrenteaftrek meer heeft, wordt de hypotheek zwaarder getoetst. U ontvangt immers geen aftrek meer. Op basis van uw inkomen kunt u minder lenen. Ook hier geldt: 10 jaar vóór het aflopen van de renteaftrek (dus in 2020) wordt er nog geen rekening gehouden met het einde van de renteaftrek in 2031.
 • De eventueel gekoppelde beleggingsverzekering levert minder op dan verwacht. Bij het afsluiten van deze polis zijn te hoge rendementen voorgespiegeld. De opgebouwde waarde is onvoldoende om de hypotheekschuld af te lossen.

Voor meer informatie over het wel of niet verlengen van uw aflossingsvrije hypotheek kunt u contact met ons opnemen.

Actie is nú vereist als de hypotheek afloopt

Om te voorkomen dat u in 2031 uw woning moet verkopen, omdat de aflossingsvrije hypotheek afloopt, is het belangrijk om nú in actie te komen. De hypotheek oversluiten kan u een boete opleveren in verband met het openbreken van de rentevast periode (deze is overigens fiscaal aftrekbaar), maar voorkomt dus problemen aan het einde van de looptijd van de aflossingsvrije hypotheek. De nieuwe hypotheek kan voor een looptijd van 30 jaar worden afgesloten en op basis van een annuïtair aflosschema. De hypotheekrente is niet weer 30 jaar fiscaal aftrekbaar, maar korter. U heeft immers al een aantal jaar de rente fiscaal afgetrokken.

U profiteert mee van de lage hypotheekrente

De nieuwe hypotheek wordt voor een periode van 30 jaar (maximale looptijd hypotheek) afgesloten. Én u maakt gebruik van de huidige lage hypotheekrente.

Wij adviseren voor de nieuwe hypotheek een aflosvorm te kiezen: annuïtair of lineair. Hierdoor voorkomt u de problemen die bij een aflossingsvrije hypotheek spelen. Door te kiezen voor een aflosvorm gaat u steeds minder rente betalen (de schuld wordt minder), dit is verstandig met het oog op het regeringsbeleid om de hypotheekrenteaftrek verder te beperken. Door minder rente te betalen, bent u minder afhankelijk van de hypotheekrenteaftrek. De verwachting is dat de hypotheekrenteaftrek de komende jaren verder zal verminderen.

Waarom een onafhankelijk adviseur?

Wij als adviseurs hebben het inzicht en overzicht om vanuit úw perspectief te adviseren over het aflopen van de aflossingsvrije hypotheek. De reclamecampagne van de banken (Aflossingsblij) geeft een goede aanzet, maar dezelfde banken zijn (veelal) niet de juiste personen om u te adviseren: ze zijn niet onafhankelijk en adviseren over het algemeen alleen hun eigen producten.

Klik hieronder op ‘Maak een (bel) afspraak’ en vraag direct een adviesgesprek aan met uw adviseur.

Financiële gevolgen bij overlijden

Per jaar overlijden in ons land circa 150.214 mensen (2017, CBS). Het overlijden van een partner kan naast groot verdriet ook grote financiële gevolgen hebben voor de achterblijvende partner en kinderen. Het is daarom van belang dat u nu al inschat hoe de achterblijvende partner zonder al te veel financiële zorgen verder kan leven. Kent u de gevolgen van overlijden van uw partner voor uw eigen financiële situatie?

Neem de touwtjes tijdig in handen

De overheid trekt zich langzaam, en niet altijd zichtbaar, terug uit ons privéleven. Wij zijn meer en meer afhankelijk van ons eigen (nabestaanden)voorzieningen. U moet zelf actie ondernemen om de voorzieningen goed te regelen. De voorzieningen voor uw nabestaanden zijn hier een onderdeel van. Vertrouw minder op de overheid en neem zelf de touwtjes in handen!

Inkomensbronnen na overlijden

Mogelijk zijn er voldoende financiële middelen (spaargeld) om het financieel gemis bij overlijden van de partner op te vangen, maar mogelijk ook niet. In ieder geval kan het zo zijn dat een deel van de hypotheeklasten wegvallen vanwege een overlijdensrisicoverzekering die uitkeert en de hypotheek (deels) aflost.  Daardoor gaan de maandlasten wel omlaag, maar is dat voldoende? Ook is het in sommige gevallen zo dat er een nabestaandenverzekering is afgesloten. Het is belangrijk om dit goed uit te zoeken.

Na overlijden van de partner kan het inkomen bestaan uit:

 • inkomsten van de achterblijvende partner;
 • weduwe- en wezenpensioen (nabestaandenpensioen);
 • uitkeringen als gevolg van de Algemene Nabestaandenwet (ANW);
 • vrijvallend lijfrentekapitaal (om te zetten in lijfrente-uitkeringen)

Een inventarisatie van de middelen en regelingen geeft een idee van de financiële situatie in geval een van de partners wegvalt.

Hypotheek bij overlijden

Regelmatig krijgen wij de vraag wat er met een hypotheek gebeurt bij overlijden. Na overlijden loopt de hypotheek gewoon door. De erfgenamen van de overledene erven de hoofdschuld met de daarbij behorende rente. In veel gevallen is er een overlijdensrisicoverzekering aan de hypotheek gekoppeld. Deze verzekering zorgt er dan voor dat de hypotheek gedeeltelijk of in zijn geheel wordt afgelost.

Nabestaandenpensioen (weduwe- en wezenpensioen)

Is er een pensioenregeling, dan heeft de partner (mits aangemeld bij het pensioenfonds) recht op het nabestaandenpensioen. Dit is een levenslange uitkering voor de achterblijvende partner als de werknemer voor de ingang van het gewone pensioen overlijdt. Deze uitkering bedraagt 70 procent van het bij volledige diensttijd op te bouwen pensioen.

Zijn er kinderen onder de 18 jaar dan geldt een toeslag op het nabestaandenpensioen van 20 procent per kind. Dit wordt ook wel het ‘wezenpensioen’ genoemd. Kinderen die naar school gaan of studeren hebben tot hun 21e of 27e recht op een wezenpensioen. Elk van de kinderen heeft recht op 14 procent van het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot pensioendatum zou hebben gewerkt. Dit is de hoofdregel. Uitzonderingen op de regel zijn echter goed mogelijk. Controleer daarom op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u elk jaar krijgt toegestuurd hoeveel wezenpensioen er voor uw kinderen is geregeld.

Algemene NabestaandenWet (ANW)

Door middel van de Algemene nabestaandenwet (ANW) voorziet de overheid in een nabestaandenvoorziening. Deze voorziening is onderdeel van de volksverzekeringen en worden betaald door degenen die werken. De regeling voorziet in een uitkering aan achterblijvende partners en kinderen.

Nabestaanden hebben alleen recht op een uitkering als zij:

 • de AOW leeftijd nog niet bereikt hebben, en
 • één of meer kinderen onder de 18 jaar verzorgen,
  of
 • zelf voor 45 procent of meer arbeidsongeschikt zijn.

Zolang het jongste kind nog geen 18 is, heeft de achterblijvende partner recht op een inkomensafhankelijke uitkering op grond van de ANW.

De regeling is in de afgelopen jaren sterk versoberd voor de achterblijvende ouder. Om deze versobering op te vangen kunt u overwegen een ANW-hiaatverzekering af te sluiten. Deze verzekering biedt een uitkering tot de achterblijvende partner de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en AOW krijgt. De uitkering gaat in op het moment dat de ANW-uitkering vervalt, als het jongste kind 18 jaar wordt.

Financiële gevolgen overlijden partner

Hoe uw financiële huishouding eruit ziet als uw partner komt te overlijden is voor iedereen anders. Het is beter om dit al goed in beeld te hebben voordat u in de situatie terecht komt. En weten u en uw partner evenveel als het gaat om uw financiële zaken? Wilt u weten wat precies de financiële gevolgen van overlijden van u of uw partner zijn voor uw specifieke situatie? Wij helpen u graag om dit in kaart te brengen en waar nodig de financiële risico’s af te dekken.

Nieuwe hypotheek bij onafhankelijk adviseur veel goedkoper dan bij de bank

Een recent onderzoek onder mensen die in 2016 of 2017 een hypotheek afsloten, heeft aangetoond wat u als onze klant natuurlijk eigenlijk allang weet: u sluit uw hypotheek beter via ons – uw onafhankelijk adviseurs- af, dan rechtstreeks via de bank.

Dit wordt onderbouwd met diverse argumenten en vooral harde cijfers.

Verschil in hypotheekrente kost u al snel € 8.000,-

Bij een bank betaalde men 0,67% meer hypotheekrente, dan het scherpste tarief op de markt. Bij een adviseur betaalde men 0,3% meer. Nog altijd duurder dan het scherpste tarief – maar dat heeft te maken met het afwegen van de persoonlijke situatie en goede voorwaarden (die zijn niet altijd bij de goedkoopste hypotheekverstrekker).

Omgerekend bij een looptijd van 10 jaar, kost dit renteverschil de huizenkoper zo’n € 8.000,- . Bij een langere looptijd nog veel meer.

Goedkoper advies, maar minder keuze

Eerlijk is eerlijk: bij de bank betaalt men gemiddeld  € 800,- minder voor advies. Maar afgewogen tegen bovengenoemde bedragen die u op termijn extra uitgeeft, valt dat natuurlijk weg. Bovendien heeft u bij de bank geen goed aanbod van alle partijen waar u uit kunt kiezen voor uw hypotheek. Banken bieden hun eigen producten aan met beperkte variatie en hebben er ook nog een commercieel belang bij welke u kiest.

Voor ons als onafhankelijk adviseurs staat alleen úw belang centraal.

Bron: onderzoek uitgevoerd door hypotheekonderzoek.nl

Huren of kopen

Als u voor de keuze staat om te gaan huren of kopen, is het belangrijk een aantal zaken in overweging te nemen. Het is namelijk niet vanzelfsprekend. Voor sommige mensen is kopen gewoon niet weggelegd. Om financiële of persoonlijke redenen. Wij nemen u graag mee in de overwegingen.

Waar wilt u wonen?

Een beslissing huren of kopen kan voor een groot deel afhangen van waar de woning moet staan. Wilt u graag in Amsterdam of Utrecht wonen, dan kan het al gauw zijn dat een koopwoning niet binnen uw mogelijkheden ligt vanwege de stijgende huizenprijzen. Als u dan toch graag in de stad wilt wonen, zou het kunnen dat u uitkomt bij een huurwoning.

Wat past bij u, huren of kopen?

Naast de vraag waar u precies wilt wonen is er ook de vraag wat beter bij u past. Bent u iemand die eens in de paar jaar verhuist naar een nieuwe stek? Dan is kopen op dit moment misschien nog niet verstandig. Wilt u juist een plek waar u kunt settelen voor de (middel-)lange termijn? Dan zou een koopwoning zeker een goede optie kunnen zijn.

Welke vrijheid kiest u? Vrijheid van huren of vrijheid van een koophuis?

De vrijheid van huren zit hem in de flexibiliteit, u kunt immers snel en gemakkelijk een huurwoning betrekken en verlaten. U kunt gemakkelijker gaan en staan waar u wilt. U zegt uw huur op en vertrekt naar een nieuwe plek. Toch is deze vrijheid relatief.

U heeft namelijk geen of een stuk minder vrijheid als het gaat om gewenste aanpassingen aan de woning. Als u een woning huurt, mag u over het algemeen geen muurtje verplaatsen of de woning buitenom in een andere kleur schilderen. Heeft u een koophuis dan is die vrijheid er wel. Dan kunt u zelf bepalen hoe u wilt dat uw woning er uitziet en het huis helemaal naar uw wensen (laten) aanpassen.

Het is maar net wat u aanspreekt. Als eigenwoningbezitter heeft u minder flexibiliteit als het gaat om verhuizen. Wilt u een andere woning betrekken, zult u eerst de oude woning moeten verkopen voordat u stappen kunt zetten naar een nieuw onderkomen.

Wat is financieel interessanter, huren of kopen?

Naast waar u wilt wonen en wat beter bij u als persoon past, is er nog de vraag wat er financieel interessanter is, huren of kopen. Met de huidige lage hypotheekrente bent u tegenwoordig meestal per maand goedkoper uit als u gaat kopen. De huren zijn de laatste jaren flink gestegen, zelfs in de sociale huursector. Tenzij u in de grote steden wilt wonen. Daar zijn de huizenprijzen zo hoog geworden dat u mogelijk toch goedkoper uit bent als u gaat huren, ondanks de ook verhoogde huurprijzen.

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen?

Een belangrijk onderdeel van de overweging ligt natuurlijk bij wat er mogelijk is. Kunt u met uw inkomen de hypotheek krijgen om het huis kopen dat u wilt? Als u bijvoorbeeld een startende ondernemer bent, is de kans groot dat u moeilijk aan een hypotheek kunt komen. Onderzoek voordat u zich op de woningmarkt begeeft wat uw mogelijkheden zijn voor een hypotheek.

Stijging van huur, stijging van hypotheekrente

Als u een overweging maakt tussen huren en kopen moet u verder kijken dan dit moment. Het is immers een lange termijn beslissing. “Een koopwoning komt naar je toe” wordt wel gezegd. Met andere woorden: u betaalt iedere maand aan de hypotheek en daarmee lost u telkens een stukje van de hypotheek af. Met als einddoel dat u na 30 jaar de hypotheek helemaal heeft afgelost en geen hypotheek meer hoeft te betalen. Bij een huurwoning geldt dat niet. Daar betaalt u maandelijks huur voor het gebruik van de woning. De huur zal in de loop der jaren stijgen en daar krijgt u mee te maken. Maar de woning zal nooit afbetaald zijn.

Toch kunt u ook met een koopwoning ineens voor stijgende lasten staan. Als de rentevaste periode is afgelopen gaat u een nieuw rentecontract aan met de bank, tegen de dan geldende rente. Dat zou zomaar eens een hogere rente kunnen zijn dan dat u nu betaalt. Dus ook een hypotheek is niet zonder risico van stijgende maandlasten.

Onderhoud van de woning

Een groot voordeel voor een huurder is dat u geen geld hoeft te steken in (groot) onderhoud van de woning. Is er een lekkage en moet het dak worden gerenoveerd? Niet uw probleem. Moet het huis buitenom worden geschilderd? Een belletje naar de verhuurder. Als u een koopwoning heeft dan zult u altijd een financiële buffer moeten aanhouden voor onderhoud van uw woning. Zeker als het een oudere woning is kan er een aardig bedrag per jaar gaan in gaan zitten om uw woning goed te onderhouden.

Heeft u veel spaargeld op de bank?

Heeft u onlangs een woning met winst verkocht en overweegt u nu te huren of kopen? Geld op de bank brengt momenteel niets op, en met de nieuwe schijven voor vermogensbelasting betaalt u meer belasting naarmate u meer geld op de bank heeft staan. Dan kan het dus interessanter zijn om uw geld in een (tweede) woning te steken i.p.v. te huren. Denk erom dat dit een lange-termijnkeuze is, en u het geld niet over een jaar nodig moet hebben. Overleg dus altijd met een financieel adviseur wat in uw situatie verstandig is.

Laat u goed informeren

Aan iedere optie, huren of kopen, kleven dus voor- en nadelen, en het is net wat u belangrijk vindt en wilt. En wat financieel mogelijk is. Onze financieel adviseur kan u inzicht geven in uw mogelijkheden en helpt u graag in uw keuze. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Nieuwbouw of bestaande bouw?

U bent op zoek naar een nieuwe woning en vraagt zich af wat een betere optie is, nieuwbouw of bestaande bouw. Twee opties met uiteen liggende eigenschappen. Een nieuwbouwwoning heeft veel voordelen qua keuze van inrichting en indeling t.o.v. bestaande bouw, maar er is veel meer aanbod van bestaande woningen. En daarnaast is een belangrijk punt uw smaak. Niet iedereen houdt ervan om in een nieuwe woning in een nieuwe wijk te wonen. Een jaren ’30 woning heeft vaak meer “charme”.

Om het voor u wat overzichtelijker te maken, hebben we de verschillen voor u uitgelicht in onderstaande tabel.

Verschillen tussen nieuwbouw en bestaande bouw

NieuwbouwBestaande bouw
Huis bezichtigenEen nieuwbouw huis kunt u niet bezichtigen. U moet beslissen op basis van bouwtekeningen. Ook weet u vaak nog niet hoe een wijk er uit ziet.Een bestaande woning kunt u bezoeken. Ook is meestal al duidelijk hoe de wijk is ingedeeld en hoe de bereikbaarheid is.
OnderhandelingBij een nieuwbouw huis staat de prijs vast, is niet onderhandelbaar.Bij een bestaande woning kunt u met of zonder makelaar in onderhandeling gaan over de prijs.
KostenU koopt een nieuwbouw woning “vrij op naam”, dat betekent dat een aantal kosten bij de prijs zit inbegrepen. Overige kosten voor een nieuwbouw woning bestaan uit BTW, kosten voor hypotheekadvies en kadastrale uitmeting.Een bestaande woning koopt u “kosten koper”, dat houdt in dat u 2% van de koopsom aan overdrachtsbelasting betaalt, en kosten voor makelaar, taxatie, notaris en hypotheekadvies.
KoopovereenkomstEen koopovereenkomst bij een nieuwbouw woning bestaat uit twee delen. Een deel voor de grond en een deel voor de woning.Bij een bestaande woning heeft u 1 koopovereenkomst.
HypotheekDoordat u de woning vrij op naam koopt, kunt u de woning meestal maximaal financieren zonder dat u al teveel eigen geld mee hoeft te brengen. Bovendien kunt u vaak aanspraak maken op aantrekkelijke rentekortingen voor uw hypotheek bij nieuwbouw.Uw hypotheek voor een bestaande woning gaat tot maximaal 101% van de waarde van uw woning, terwijl de kosten hoger liggen. U zult dus altijd eigen spaargeld moeten hebben om de woning te kunnen financieren.
LeveringTussen het tekenen van de koopovereenkomst en de oplevering van een nieuwbouwhuis zit vaak lange tijd, en u heeft er geen tot weinig invloed op. Een exacte opleverdatum kan nooit gegeven worden, omdat er altijd rekening gehouden moet worden met weersomstandigheden en andere tegenslagen tijdens de bouw.Bij bestaande woningen is de oplevering een kwestie van een afspraak tussen verkoper en koper. U heeft zelf dus grote invloed op wanneer u uw woonhuis kunt betrekken.
InrichtingBij een nieuwbouwhuis staat u voor heel veel keuzes tegelijkertijd. De volledige inrichting wordt door u bepaald en kiest u zelf uit, naar gelang uw budget dit toelaat.  En u moet dit allemaal beslissen vanaf een tekening.Bij een bestaand huis is de inrichting al aanwezig. De keuken en badkamer staan al en een vloer ligt erin. Het is een kwestie van smaak en budget of u nu (of later) iets wilt aanpassen.
Verbouwen / onderhoudAls een nieuwbouw woning is opgeleverd, heeft u er de eerste jaren weinig onderhoud aan. Alles is immers nieuw.Bij een bestaande woning moet u er rekening mee houden dat u op korte termijn voor kosten in onderhoud komt te staan. Ook kan het zijn dat u vaker dan bij nieuwbouw verbouwingen doet om de woning beter te laten aansluiten bij uw woonwensen.
EnergieverbruikNieuwbouwwoningen worden meestal zeer energiezuinig opgeleverd.Het energieverbruik bij bestaande woningen ligt meestal een stuk hoger dan bij nieuwbouwwoningen.

Een tweede huis verhuren 2018: de mogelijkheden

Op dit moment worden op grote schaal tweede huizen aangekocht door particulieren om te verhuren. En mensen die verhuizen, behouden hun oude huis als investering – verhuur levert ze (vermoedelijk) meer op dan de extra lasten. Zie bijvoorbeeld het artikel ‘Amsterdammers worden minibeleggers’ uit Het Parool van 12 april 2018. Deze manier van een tweede huis verhuren speelt niet alleen in de grote steden; heel Nederland wil profiteren van extra huurinkomsten.

Een tweede huis verhuren heeft financiële voordelen

Een tweede huis valt in het box 3 vermogen. De schuld voor ervan ook. De huurinkomsten worden niet belast als inkomen uit arbeid (box 1), zolang er geen extra werkzaamheden aan zijn verbonden (zoals elke week gasten inchecken of de verhuur via een organisatie). De rente voor de hypotheekschuld is op dit moment nog erg laag. Terwijl de huren die gevraagd kunnen worden, de pan uit rijzen. Door deze combinatie van fiscale voordelen en lage rente, kunt u onder de streep een flink bedrag overhouden. Lees hierover meer op de website van de Belastingdienst.

Let op wel op! Als eigenaar van het huis heeft u uiteraard de reparatie- en onderhoudskosten. Een indicatie van deze kosten telt u op bij de jaarlijkse rentekosten voor een juiste kostenschatting.

Tweede huis kopen voor verhuur, hoe financiert u dat?

Er zijn drie manieren om het tweede huis te financieren:
1) U heeft vermogen om een huis aan te kopen. Dit vermogen heeft u op uw rekening staan óf u heeft een extra hypotheek afgesloten op uw Eigen Woning (als de overwaarde dit toelaat). Het (verhuurde) huis wordt met cash betaald bij de notaris. Op het verhuurde huis is dus geen hypotheekrecht gevestigd.

2) Voor de financiering van het verhuurde huis heeft u een hypotheek nodig die wordt gevestigd op het verhuurde huis. Het aantal geldverstrekkers die deze constructie financieren is beperkt. Daarnaast is de maximale financiering van het verhuurde pand 70%. U heeft dus spaargeld nodig om een tweede huis te verhuren. Daarnaast is de rente die de bank in rekening brengt 2 keer zo hoog.

3) U koopt een nieuw huis dat u financiert met een nieuwe hypotheek. U gaat in deze woning wonen. Het eerste huis wilt u aanhouden voor verhuur. U vraagt aan de geldverstrekker van het pand dat u wilt verhuren akkoord voor verhuur. U heeft immers bij de aankoop van het huis een hypotheekakte bij de notaris ondertekend, waarbij u aangaf de woning niet te verhuren zónder toestemming van de bank. Indien de bank geen akkoord geeft, moet u het huis verkopen. Let op! Als u geen toestemming van de bank heeft en u verhuurt dit huis toch, dan komt u in de problemen bij de verstrekking van de nieuwe hypotheek.

Hoe pakt u de financiering van uw tweede huis aan?

U heeft een huis met overwaarde én voldoende inkomsten om de hypotheek op de Eigen Woning te verhogen? Dan kunt u met de overwaarde een (verhuurd) pand aankopen.

Heeft u onvoldoende overwaarde? Er zijn een aantal geldverstrekkers die hypotheekproducten in de markt hebben gezet voor verhuurde panden. Dit zijn de zogenoemde investeringshypotheken. De hypotheekrente is hoger dan de particuliere hypotheek en ook moet er flink wat eigen geld worden geïnvesteerd. De hypotheek wordt verstrekt op basis van voldoende inkomen. Naast inkomen uit loondienst of onderneming, is het voor deze geldverstrekkers ook akkoord om huurinkomsten mee te nemen. Uiteraard moet hiervoor een huurovereenkomst worden overlegd dat nog minimaal één jaar loopt.

Deze oplossing geldt ook voor scenario 3, als u geen akkoord krijgt van de bank om het huis te verhuren. U kunt mogelijk deze hypotheek oversluiten naar een investeringshypotheek, die u wel de benodigde toestemming geeft. U moet wel voldoende (huur)inkomsten hebben voor de hypotheek voor het nieuwe huis én het verhuurde huis.

Zorg dat u altijd gedegen, onafhankelijk advies inwint voordat u aan de investering in een tweede huis begint. Uw financieel adviseur kijkt met u naar uw huidige situatie en mogelijkheden, maar denkt ook vast mee over uw situatie over 5, 10 of 20 jaar en weegt dit mee in het advies.

Starters op de woningmarkt

De woningmarkt staat onder spanning, heel woning kopend Nederland is in beweging. Woningen vliegen als warme broodjes soms zelfs boven de vraagprijs over de toonbank. De rente is nog steeds laag, dus een hypotheek is voordelig. Goed nieuws, zou je denken. Toch is er een specifieke groep op de huizenmarkt die het moeilijk heeft: starters.

Een opstapeling van nieuwe regelingen die gelden voor nieuwe hypotheken maakt het voor een starter moeilijk om aan een toereikende hypotheek te komen. Vaak is hulp van buitenaf nodig, en dat heeft niet iedereen beschikbaar. Toch zijn er ook voordelen. We zetten de uitdagingen en mogelijke oplossingen voor de starter op een rij:

Hypotheek voor starters: de uitdagingen

 1. Een starter heeft eigen geld nodig om de aankoopkosten te dragen. Een hypotheek krijgen kan maar tot maximaal 101% van de waarde van de woning. Zie artikel: huis kopen, sparen dus!
 2. De huizenmarkt is krap voor starters. Er wordt soms ruim boven de vraagprijs geboden voor starterswoningen. En dan kunnen veel starters het al niet meer betalen, laat staan financieren.
 3. Een starter zal bijna altijd maximaal moeten financieren.
 4. Een starter heeft nog geen eigen woning, dus geen mogelijke winst uit de woning die meegenomen kan worden.
 5. De hypotheek die een starter krijgt is een eenvoudige maar wel prijzige constructie. De hypotheek moet voor 100% annuïtair worden afgelost in 30 jaar. Anders krijg je geen hypotheekrenteaftrek. Een financiering d.m.v. deze hypotheekvorm betekent in de praktijk dat de bruto maandlasten bijna het dubbele zijn van een aflossingsvrije hypotheek.
 6. Bijna altijd zijn er 2 inkomens nodig om een hypotheek te krijgen. Een starter alleen redt het vaak niet zonder hulp.
 7. Er worden steeds meer soorten kredieten opgenomen in het BKR die invloed hebben op de leencapaciteit. Ook telefoonkredieten boven de 250 euro staan in het BKR. Twijfelt u hoe uw vlag ervoor staat? Vraag dan tegen een kleine vergoeding via bkr.nl een BKR rapport aan. Dan weet u van tevoren of er nog zaken zijn die u moet oplossen voor u begint aan een hypotheek.

Hypotheek voor starters: de voordelen en mogelijke oplossingen

 1. De rente is nog steeds erg laag.
 2. Voor starters zijn advieskosten meestal lager dan voor een doorstromer, soms de helft lager. Dit is omdat de hypotheekconstructie eenvoudiger is voor starters dan voor doorstromers.
 3. Als u als starter onvoldoende eigen middelen heeft om de kosten te kunnen betalen die gepaard gaan met het kopen van een huis, kunt u hulp inroepen. Starters mogen bijvoorbeeld de hulp van hun ouders inroepen als de situatie het toelaat. Er mag belastingvrij 100.000 schenking van ouders naar kinderen gaan voor aankoop van woning.
 4. Als een schenking geen optie is, dan is een Familiehypotheek ook een mogelijkheid. Dan financieren de ouders een deel van de hypotheek voor het kind.

Tips voor starters

Over het algemeen hebben starters het dus moeilijk op de woningmarkt maar er zijn wel openingen te vinden. Zo kan een starter toch de woningmarkt betreden. Enkele tips voor als u binnenkort op zoek gaat naar een woning:

 1. Begin op tijd met sparen voor een eigen woning.
 2. Informeer van tevoren goed wat u kunt lenen – voordat u gaat bieden op een woning. Dan weet u waar uw bovengrens ligt, zodat u goed en snel kunt schakelen in de woningmarkt van nu.
 3. Kredieten kunnen flinke invloed hebben op hoeveel u aan hypotheek kunt krijgen. Zorg dat u uw kredieten zo veel mogelijk heeft teruggebracht of afgelost. Ook de DUO lening (studiefinanciering) telt mee. Een adviseur moet er naar vragen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie en zoekt u een passend advies? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend eerste gesprek.

Uw hypotheek in 2018, wat kunt u verwachten?

huis-hypotheek-2018Wilt u weten wat er gebeurt op de hypotheekmarkt in 2018? Misschien wilt u uw hypotheek aanpassen of bent u van plan een nieuwe woning te kopen. Of veranderen er andere zaken in uw persoonlijke situatie die effect kunnen hebben op uw hypotheek in 2018.
Sinds 1 januari 2018 zijn er weer een aantal nieuwe regelingen ingegaan voor hypotheken. Wij hebben een aantal veranderingen voor u op een rij gezet als het gaat om uw hypotheek én waar u rekening mee moet houden.

Tweeverdieners krijgen meer hypotheek in 2018

De regering heeft besloten om de maximale hypotheek te verhogen voor tweeverdieners. In 2017 mocht van het tweede (lagere) inkomen 60% meegeteld worden voor de berekening van de maximale hypotheek. In 2018 is dit verhoogd naar 70%. Wellicht betekent dit voor u net dat ene zetje in de rug dat u nodig heeft om uw droomhuis te kunnen kopen!

Maximaal lenen met NHG in 2018

De kostengrens voor een hypotheek met NHG is per 1 januari 2018 verhoogd. Vanaf dit jaar is de maximale hypotheek met NHG weer gekoppeld aan de gemiddelde woningwaarde in Nederland. De maximale kostengrens voor NHG in 2018 is € 265.000,-. Dit moet overeenkomen met een financiering van maximaal 100% van de waarde van de woning.

Energiebesparende maatregelen gestimuleerd door NHG

Wilt u gaan investeren in uw woning door energiebesparende maatregelen te nemen, dan wordt dit door NHG ondersteund. U kunt dan maximaal € 280.900,- lenen met NHG, mits het bedrag dat u extra leent volledig wordt gebruikt voor energiebesparende maatregelen. De hypotheek mag niet meer bedragen dan 106% van de waarde van de woning. Lees meer over de NHG kostengrens in 2018 op de website van nhg.nl.

NHG Hypotheek voor ZZP’ers verder versoepeld

In 2018 is het mogelijk om als ZZP’er een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie aan te vragen als ze nog maar 12 maanden zelfstandig zijn. U moet een inkomensverklaring opvragen bij een deskundige partij. Deze partijen werken samen met NHG en zijn te vinden op www.nhg.nl .
Uw inkomen wordt vastgesteld op basis van het gemiddelde inkomen van de laatste drie kalenderjaren. Dit mag een combinatie zijn van inkomsten uit loondienst en zelfstandig ondernemerschap. Het gemiddelde inkomen mag niet meer bedragen dat het inkomen uit het laatste jaar. Zie ook ons artikel “Hypotheek voor ZZP’ers“.

Perspectiefverklaring uitzendkracht

Sinds 5 juli 2017 accepteert NHG een perspectiefverklaring als bewijs van inkomen. Deze verklaring wordt opgesteld door het uitzendbureau. De uitzendkracht moet minimaal 1 jaar hebben gewerkt via het uitzendbureau. De verklaring wordt gebaseerd op een analyse van de arbeidsmarktpositie van de aanvrager. Daarnaast wordt er door het uitzendbureau ook gekeken naar uw CV, werkervaring, referenties en persoonlijke gesprekken.

Vervallen eis overlijdensrisicoverzekering bij NHG

Sinds 1 januari 2018 is de eis om een overlijdensrisicoverzekering bij een NHG hypotheek af te sluiten vervallen.

Minder hypotheek ten opzicht van de waarde van de woning

Sinds een aantal jaar daalt jaarlijks het percentage dat u mag lenen ten opzichte van de waarde van de woning. In 2018 kunt u nog maximaal 100% van de marktwaarde van uw woning aan hypotheek krijgen. Met deze regeling wordt gestimuleerd om de nationale hypotheeklast te verlagen. Voor u betekent dit dus wel dat u steeds meer eigen spaargeld moet inbrengen als u een huis wilt kopen.

In de praktijk komt het erop neer dat de bank maximaal de koopsom van de woning financiert en u de overige kosten (overdrachtsbelasting, notaris, adviseur etc.) uit uw spaargeld moet voldoen.

Minder hypotheekrenteaftrek in 2018

Een andere manier waarop de overheid probeert te stimuleren dat wij onze hypotheek zo laag mogelijk houden, is door de hypotheekrenteaftrek te verlagen. Dit zult u vooral merken als u in de hoogste schaal zit qua inkomstenbelasting, dan is sinds 1 januari 2018 uw maximale hypotheekrenteaftrek 49,50% (t.ov. 50% in 2017). Overigens betaalt u wel gewoon 52% over de bijtelling van het eigenwoningforfait. Meer over deze maatregel kunt u lezen in het artikel “Beperking hypotheekrenteaftrek“.

Schenken t.b.v. uw woning in 2018

Heeft u iemand die u kan helpen een woning te kopen via een schenking? Sinds 1 januari 2018 is dit tot 100.800 euro vrijgesteld van belasting – mits de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar is én het geld gebruikt wordt voor het verbouwen of kopen van een huis of aflossen van een hypotheek. Wie het geld schenkt is niet belangrijk (dus niet alleen familie/ouders). Als u in 2015 of 2016 een belastingvrije schenking heeft ontvangen, mag er nog ‘bijgeschonken’ worden tot aan maximaal 100.800 euro (overgangsregeling). Lees hier alle voorwaarden en mogelijkheden: “Schenken aan kinderen

Restschuldfinanciering

Per 31 december 2017 is de hypotheekrenteaftrek vervallen voor de financiering van restschulden die zijn ontstaan bij de verkoop van de woning ná die datum. Het is wel mogelijk om restschulden te financieren, maar de rente is niet meer fiscaal aftrekbaar. Voor bestaande restschuldfinancieringen blijft de rente fiscaal aftrekbaar.